Ο πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, έχοντας υπόψη την αριθμ. 25/19- 04-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες λειτουργίας της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ανακοινώνει  την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Αρχειονόμων. Βιβλιοθηκονόμων, τεσσάρων (4) ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και δύο (2) ΔΕ Διοικητικών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Σημ.: Σε περίπτωση έλλειψης αιτήσεων ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων, θα καλυφθούν από ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και αντίστροφα.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07. Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και τα ακόλουθα:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή δίπλωμα για τους ΠΕ και ΤΕ και απολυτήριο για τους ΔΕ .

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

-ΠΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων με κατευθύνσεις Αρχειονόμων ή Βιβλιοθηκονόμων ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας Και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Α Ε. Ι της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής

– ΤΕ Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

-ΔΕ α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 51. Ε . Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι. Ε. Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος : Ενιαίου κλαδικού Λυκείου Ε.Π.Λ.) ή – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή – Γενικού Λυκείου ή – Ενιαίου Λυκείου ή -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης η άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

β.) Για γνώση χειρισμού Η/Υ πτυχίο ECDL.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 09/08/2023, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:00-16:00) στα γραφεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

(Κ. Δαβάκη 9, 501 32 Κοζάνη), πληροφορίες: τηλ. 24610 49319 εσωτ 149.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση