Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης η πρόσληψη προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
1
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4