Γενικά

Ποτέ την Κυριακή ή μήπως όχι; Υπερδιπλάσια η αμοιβή για την 6η μέρα εργασίας

Υπερδιπλασιάζεται το ημερομίσθιο του εργαζόμενου που θα εργαστεί την Κυριακή ή αργία ως 6η ημέρα εργασίας σύμφωνα με το εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα ο εργαζόμενος που θα κληθεί να εργαστεί την 6η ημέρα και εφόσον είναι Κυριακή ή αργία θα λάβει προσαύξηση του 75% που υπολογίζεται επί του εκάστοτε καθοριζομένου νομίμου ημερομισθίου ή ωρομισθίου και ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος σήμερα μας παρουσιάζει παραδείγματα με το ποσό αυξάνεται η αμοιβή της Κυριακής ως 6η εργασία.

Με το άρθρο 25 του νέου εργασιακού νομοσχεδίου εισάγεται ρύθμιση για την απασχόληση την έκτη (6η) ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Προβλέπεται σχετικά ότι η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες και ότι το ημερομίσθιο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

Σύμφωνα με τον κ. Καρούζο για εργαζόμενο που απασχολείται την Κυριακή ως 6η ημέρα με δεδομένο ότι επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή:

– Έστω μικτός μισθός ίσος με τον κατώτατο μισθό των 780€ και εργασία την Κυριακή 9:00-17:00:

Το ημερομίσθιο του εργαζόμενου είναι 780€/25= 31,20€, η πρόσθετη αμοιβή για την εργασία την Κυριακή είναι 31,20€*75%= 23,40€ και η προσαύξηση για την εργασία την 6η ημέρα είναι (31,20€+23,40€)*40%= 21,84€. Το συνολικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου είναι 76,44€.

– Έστω συμφωνηθείς μικτός μισθός ίσος με 1.000€ και εργασία την Κυριακή 9:00-17:00:

Το ημερομίσθιο του εργαζόμενου είναι 1.000€/25= 40€, η πρόσθετη αμοιβή για την εργασία την Κυριακή είναι 40€*75%= 30€ και η προσαύξηση για την εργασία την 6η ημέρα είναι (40€+30€)*40%= 28€. Το συνολικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου είναι 98€.
– Έστω συμφωνηθείς μικτός μισθός ίσος με 1.190€ και εργασία την Κυριακή 15:00- 23:00:

Το ημερομίσθιο του εργαζόμενου είναι 1.190€/25= 47,60€ και για το ωρομίσθιο διαιρούνται τα 6/25 του μηνιαίου μισθού με τις 40 ώρες του ισχύοντος συμβατικού ωραρίου άρα 1.190€*6/25= 285,60€/40= 7,14€, η πρόσθετη αμοιβή για την εργασία την Κυριακή ημέρα είναι 7,14€*7 ώρες εργασία Κυριακής*75%= 37,49€, η πρόσθετη αμοιβή για την εργασία την Κυριακή νύχτα είναι 7,14€*1 ώρα εργασία Κυριακής νύχτα*100%= 7,14€, και η προσαύξηση για την εργασία την 6η ημέρα είναι (47,60€+37,49€+7,14€)*40%=36,89€. Το συνολικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου είναι 129,12€.

Όπως μας εξηγεί ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αυτές τις προσαυξήσεις θα τις λάβουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να ανοίξουν την Κυριακή και να εφαρμόσουν την εξαήμερη εργασία.
Κατ’ εξαίρεση απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

1. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, δύναται να επιτρέπεται, η απασχόλησή τους κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας, εφόσον καταχωρίζεται από τον εργοδότη, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

2. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Στον εργαζόμενο καταβάλλεται το ημερομίσθιο της έκτης (6ης) ημέρας, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

3. Η απασχόληση τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

4. Δεν υπάγονται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
Κατ’ εξαίρεση απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

1. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας. Η ειδική αυτή συνθήκη γνωστοποιείται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η απασχόληση κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας καταχωρίζεται από τον εργοδότη, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

3. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Στον εργαζόμενο καταβάλλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

4. Δεν υπάγονται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα στη δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας προστίθενται:

– Εκπαιδευτικών κέντρων πιλότων, πληρωμάτων και τεχνικών αεροσκαφών, καθώς και εκπαιδευτικών κέντρων προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών, εφόσον εξυπηρετούν επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες ημερησίως και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

– Βιομηχανίας τροφίμων.

– Εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, παραγωγής αναψυκτικών και παρασκευής προϊόντων εμφιάλωσής τους.

Πηγη

Αφήστε ένα σχόλιο

* Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το kouzounews.gr

Το kouzounews.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης σας. Υποθέτουμε ότι συμφωνείτε με αυτό. Φυσικά αν θέλετε μπορείτε να αρνηθείτε. Αποδοχή Περισσότερα