Κοζάνη Τοπικά Νέα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης: τα θέματα

Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                             Προς :  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

1 Βαλαή Γεώργιο
2 Ιωαννίδη Παρασκευά
3 Λαβαντσιώτη Γεώργιο
4 Λιάκο Ευθύμιο (Θέμη)  
5 Σιώμο Νικόλαο
6 Μαλούτα Λάζαρο
7 Καραπάτσιο Ευάγγελο
8 Γκουτζηκώστα Γεώργιο

                                                     

                                                                            Κοιν.: 1) κ. Δεληγιάννη Ιωάννη,    

                                                                                      2) κ. Κύργια Κων/νο

                                                                    

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του από 18.06.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την εκπόνηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 85.943,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 292/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 22.03.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια δύο οχημάτων τύπου κλούβας για τις ανάγκες των συνεργείων της ΔΤΥ» προϋπολογισμού 38.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 16/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 18.06.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 110.760,82 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 145/2018.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2019» για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης των τριών (3) συμβάσεων για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κοζάνης»

 

 1. Έγκριση ή μη του από 14.06.2019 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 304.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 173/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 20.06.2019 & 27.06.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 304.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου Ε=200-250 τ.μ. για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Κρόκου στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=1.000,10  τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 497 χέρσο κοινό, της Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για επαγγελματική χρήση.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=5.675,21  τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 1 χέρσο κοινό, της Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων..

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=5.500,00  τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 1 χέρσο κοινό, της Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.000,00  τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 838 χέρσο κοινό, της Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=3.410,00  τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 597 χέρσο κοινό, της Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για χώρο αποθήκευσης υλικών επαγγελματικής δραστηριότητας (Βουλκανιζατέρ).

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=10.681,88  τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 366 χέρσο κοινό, της Τ.Κ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για επαγγελματική χρήση.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 22849/05.07.2019 σύμβασης για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης» ποσού 208.783,78 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 59/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου  Κοζάνης της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 13.06.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για τις «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 01.07.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για τη «Συντήρηση υποδομών οικισμών ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 85/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 18.06.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ και αριθμό μελέτης 64/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 108/2012 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 14.03.2019 & 04.07.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 73.322,44 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 54/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 26.06.2019 & 04.07.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την για την «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εφαρμογών ΥΔΟΜ» προϋπολογισμού 15.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 57/2019

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

      

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 4 Ιουλίου  2019

     

        Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Αφήστε ένα σχόλιο

* Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το kouzounews.gr

Το kouzounews.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης σας. Υποθέτουμε ότι συμφωνείτε με αυτό. Φυσικά αν θέλετε μπορείτε να αρνηθείτε. Αποδοχή Περισσότερα