ΚοζάνηΤοπικά Νέα

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου- Τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2024 του Δήμου Κοζάνης.
 2. Έγκριση ή μη της δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Ειδικού Σχολείου Νέας Νικόπολης», προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 37/2023, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 31.03.2024.
 3. Έγκριση ή μη του από 29.12.2023 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Πάρκου Αγίας Παρασκευής (περιοχή ΛΑΚΚΟΣ) Οικισμού Κρόκου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 347.562,58 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%, και αριθμό μελέτης 137/2023.
 4. Έγκριση ή μη των από 10.11.2023 & 05.01.2024 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού χώρου περιπέτειας για την αναβάθμιση του Δημοτικού Κήπου», προϋπολογισμού 27.100,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 188/2022.
 5. Έγκριση ή μη της πρώτης (1ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις οδών & Πεζοδρομίων ΔΕ Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη», προϋπολογισμού 31.248,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 3/2023, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 13.05.2024.
 6. Έγκριση ή μη του από 10.01.2024 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Γηπέδων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 542.616,50 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%, και αριθμό μελέτης 78/2023 – Λήψη απόφασης για εν μέρει ακύρωση της 414/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Έγκριση ή μη του από 10.01.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισμού και Φωτιστικών Σωμάτων για το Ο.Τ. 1059 πόλης Κοζάνης», προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 173/2023.
 8. Έγκριση ή μη του από 10.01.2024 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και κατακύρωση, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Ελλησπόντου», προϋπολογισμού 252.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 171/2022.
 9. Έγκριση ή μη μεταφοράς ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Νομικών Προσώπων και κλείσιμο αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄).
 10. Έγκριση ή μη δαπάνης 600 ευρώ, για συνδιοργάνωση δράσης με θέμα τον Πολιτισμό της Δυτ. Μακεδονίας με το περιοδικό «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στα τέλη του Ιανουαρίου 2024.
 11. Έγκριση ή μη αποδοχής της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «HORIZON MISS-2022-CIT-01» για τη δράση με τίτλο «Mobility justice for all: framing safer, healthier and happier streets» και το ακρωνύμιο «JUST STREETS», προϋπολογισμού 418.750,00 ευρώ».
 12. Έγκριση ή μη αποδοχής της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «HORIZON MISS-2023-CIT-01» για τη δράση με τίτλο «Turning cltiew Planning actions for Positive Energy Districts into success” και το ακρωνύμιο «TIPS4PED», προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ».
 13. Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.
 14. Έγκριση ή μη του από 15.12.2023 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο στα πλαίσια του έργου «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 76/2023.
 15. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 2699/08.08.2023 αίτησης του κ. Θεοδώρου Κουτσιμάνη του Χαραλάμπους, για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 115 στην οδό Λαχανά της πόλης της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΚΑΕΚ 270571601023.
 16. Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από τον κ. Κοκκαλιάρη Γιάννη, Δήμαρχο Κοζάνης, των επιβατικών οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8526 (AUDI), KHH 5448 (VW GOLF), KHI 8537 (VW POLO) και ΚΗΥ 9245 (VW T-CROSS), για δύο (2) έτη.
 17. Έγκριση ή μη κίνησης εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης των αυτοκινήτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8526 (AUDI), KHH 5448 (VW GOLF), KHI 8537 (VW POLO) και ΚΗΥ 9245 (VW T-CROSS), για δύο (2) έτη.
 18. Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από τον κ. Ευκολίδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Κοζάνης, του επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHI 8537 (VW POLO), για δύο (2) έτη.
 19. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γιάννη Κοκκαλιάρη, στην Θεσσαλονίκη, στις 04.01.2024.
 20. Καθορισμός ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2024.
 21. Καθορισμός ή μη του τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας, για το έτος 2024.
 22. Καθορισμός ή μη του δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα του Δήμου, για το έτος 2024.
 23. Καθορισμός ή μη των τελών άρδευσης, για το έτος 2023 .
 24. Καθορισμός ή μη των τελών ελεγχόμενης στάθμευσης (παρκόμετρα), για το έτος 2024.
 25. Καθορισμός ή μη του δικαιώματος χρήσης δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 3 του ν. 547/1977), στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, για το έτος 2024.
 26. Καθορισμός ή μη των τελών διαφήμισης, για το έτος 2024.
 27. Καθορισμός ή μη του συντελεστή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται η προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το έτος 2024.
 28. Καθορισμός ή μη των τελών λαϊκών αγορών, για το έτος 2024.
 29. Καθορισμός ή μη των τελών χρήσης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δημοτικό Πάρκινγκ επί της Πλατείας Συντάγματος, για το έτος 2024.
 30. Καθορισμός ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2024.
 31. Καθορισμός ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, για το έτος 2024.
 32. Καθορισμός ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ), για το έτος 2024.
 33. Καθορισμός ή μη των τελών στάσιμου – υπαίθριου εμπορίου, υπαίθριων αγορών που διεξάγονται ενόψει θρησκευτικών εορτών και υπαίθριων αγορών σε πλατείες πάρκα κ.τ.λ, για το έτος 2024.
 34. Καθορισμός ή μη του τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων, για το έτος 2024.
 35. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 11 Ιανουαρίου 2024

Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής

Γιάννης Ν. Κοκκαλιάρης
Δήμαρχος Κοζάνης

 

Αφήστε ένα σχόλιο

* Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το kouzounews.gr

Το kouzounews.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης σας. Υποθέτουμε ότι συμφωνείτε με αυτό. Φυσικά αν θέλετε μπορείτε να αρνηθείτε. Αποδοχή Περισσότερα